معاونت پژوهشی


معاون پژوهش و فناوری

تلفن: 44552600-071 داخلی 170

وظایف معاون پژوهش و فناوری

 • انجام بررسی ‌های لازم در خصوص مسائل اجرايی
 • نظارت و ارزيابی عملكرد پژوهشی واحد
 • برنامه‌ريزی و تدوين راهكارهاي اجرايی جهت ارائه مقاله اعضای هيأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و حتی فرصت‌های مطالعاتی
 • تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌ هاي تحقيقاتی درون و برون دانشگاهي
 • مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و اجراي طرح‌هاي برون دانشگاهي
 • چاپ كتاب‌هاي اعضاي هيأت علمي
 • نظارت بر امور كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي
 • مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
 • بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویسهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زيرساخت مناسب شبكه ای جهت ارائه اتوماسیون های مختلف (انتخاب واحد اينترنتي، اداری مالی ، کتابخانه، سرويس‌ های اينترنتي ، ...)
 • برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد
 • شوراي انتشارات واحد و شوراي مديران پژوهشي واحد
 • برگزاري همايش‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي
 • حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي – پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن‌هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان
 • تهيه برنامه‌هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد
 • بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌هاي واحد
 • اجراي سياست‌هاي بودجه‌اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه
 • ارزيابي كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها
 • تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌هاي آماري دانشگاه
 • ارزيابي سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد
 • انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي‌هاي موجود در زمينه‌ برنامه‌های دانشگاه
 • ارائه طرح‌هاي جديد به منظور توسعه كمی و كيفی واحد دانشگاهي و ..