حوزه ریاست


رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

تلفن: 44552600-071 داخلی 102

اهم وظایف و اختیارات

۱ - تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی
۲ - نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان
۳ - عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف
۴ - ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن
۵ - رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی, پژوهشی, اداری و مالی, دانشجویی, عمران, مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی
۶ - نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
۷ - ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.