رشته های دانشگاه

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی کد رشته چارت رشته
1 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 20627 دریافت
2 مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته 40143
3 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دریافت
4 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دریافت
5 مهندسی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 50303
6 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 70402 دریافت
7 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 21301
8 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 40251
9 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 40659
10 مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 50301
11 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 50305
12 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد علوم انسانی 20101
13 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد علوم انسانی 20115
14 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40632 دریافت
15 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 40471 دریافت
16 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 70416 دریافت
17 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 41044 دریافت
18 مهندسی زراعت کارشناسی ارشد کشاورزی 50175
19 مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد کشاورزی 50388 دریافت
20 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد کشاورزی 50389 دریافت
21 مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد کشاورزی 50390 دریافت
22 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی کارشناسی ارشد کشاورزی 50298 دریافت
23 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد کشاورزی 50299 دریافت
24 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد کشاورزی 50300 دریافت
25 شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد کشاورزی 50648
26 اگروتكنولوژي - علوم علف هاي هرز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50669 دریافت
27 اگروتكنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 50670 دریافت
28 پرستاری کارشناسی 10401
29 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 20101
30 علوم قرآن و حدیث کارشناسی 20429
31 مدیریت بازرگانی کارشناسی 21207
32 مهندسی رباتیک کارشناسی 41016
33 مهندسی کامپیوتر کارشناسی 41054
34 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی 50169
35 مدیریت مالی کارشناسی 21245
36 مهندسی عمران کارشناسی 40401 دریافت
37 مهندسی مکانیک کارشناسی 40675
38 مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی 50395
39 علوم مهندسی آب کارشناسی 50397
40 علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی 50422
41 دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 10501
42 آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 20123
43 آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 20207
44 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 20571 دریافت
45 حسابداری کاردانی ناپیوسته 21380
46 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 30539
47 کاردان فنی قدرت کاردانی ناپیوسته 40060
48 کاردان فنی برق و تاسیسات کاردانی ناپیوسته 40061
49 صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 70137
50 کاردانی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70149
51 کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته 40423
52 کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 40559
53 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 40583
54 ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50255
55 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 50435
56 کاردانی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 50437
57 کاردان تکنولوژی ماشین های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 50441
58 مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی ناپیوسته 70135
59 کاردانی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 70148
60 مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 10707 دریافت
61 حسابداری کاردانی پیوسته 21301
62 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 40116
63 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 40130
64 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 40217
65 ساختمان – کارهای عمومی کاردانی پیوسته 40427 دریافت
66 مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 40626
67 تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 40628
68 ساخت و تولید- قالبسازی کاردانی پیوسته 40629
69 ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 40630
70 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 41052 دریافت
71 مکانیسین ماشین های کشاورزی کاردانی پیوسته 50252 دریافت
72 زبان و ادبیات فارسی دکتری علوم انسانی 20101 دریافت
73 مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 50389 دریافت