تلفن های دانشگاه

جهت تماس از خارج از دانشگاه لطفا ابتدا با شماره 44552600-۰71 تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گيری نمائيد.
ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن حوزه ایمیل
1 حاج آقا پاک بین مسئول دفتر فرهنگ اسلامی 143 دانشجویی و فرهنگی
2 غلامرضا صابري مسئول حراست 122 ریاست
3 سيدمحمدرضا ميرقادري رئیس اداره عمرانی 121 ریاست
4 زهرا سادات هژبر رییس اداره امور آموزشی 145 آموزش
5 محمود كريمي رییس اداره امور اداری 109 اداری و مالی
6 مرضيه صالحي کارشناس امور پژوهش 154 پژوهش و فناوری
7 رسول نذري رییس اداره امور دانشجویی 144 دانشجویی و فرهنگی
8 محمدحسين مسعودي کارشناس امور هیات علمی 105 آموزش
9 مريم موسايي کارشناس تحصیلات تکمیلی 168 آموزش
10 بهروز جمشيدي رییس صندوق رفاه دانشجویی 134 اداری و مالی
11 سيد هاشم طباطبايي مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی 102 ریاست
12 نوشين افضلي کارشناس امور دانش آموختگان 147 آموزش
13 سيدمهدي سليماني کارشناس فناوری اطلاعات 167 پژوهش و فناوری
14 عبدالعلي منصوري کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها 120 پژوهش و فناوری
15 هومان شمشيري کارشناس کتابداری 114 پژوهش و فناوری
16 مجيد مسلمي حسابدار 131 اداری و مالی
17 صغري عليزاده کارشناس اطلاعات، آمار و رایانه 153 پژوهش و فناوری
18 سيدابوالفضل شريفي کارشناس امور ورزشی 101 ریاست
19 مژگان صادقي مسئول دبیرخانه 129 اداری و مالی
20 اصغر اميدوار مسئول اموال 133 اداری و مالی
21 مجتبي مسعودي انباردار 166 اداری و مالی
22 محمدجواد صفري مسئول تدارکات 155 اداری و مالی
23 - - نگهبانی 111 اداری و مالی
24 - - امور نقلیه 128 اداری و مالی
25 - - آبدارخانه 108 اداری و مالی