تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 8 تیر تا پنجشنبه 13 تیر ماه 98
شروع كلاسها شنبه15 تیر 98
حذف و اضافه -
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها پنجشنبه 24 مرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 26 مرداد تا پنجشنبه 31 مرداد ماه 98

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 6 بهمن تا پنجشنبه 11 بهمن ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه 13 بهمن ۹۷
حذف و اضافه شنبه27 بهمن تا پنجشنبه 2 اسفند ماه ۹۷
امتحانات میان ترم سه شنبه 27 فروردین تا یکشنبه 8 اردیبهشت ماه 98
پایان کلاس ها پنجشنبه 23 خرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 25 خرداد تا پنجشنبه 6 تیرماه 98

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

انتخاب واحد شنبه ۱۰ شهریور تا چهار شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه ۲۴ شهریور ۹۷
حذف و اضافه شنبه ۷ مهر تا پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۹۷
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه ۱۵ دی تا پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ 16 تیر تا پنج شنبه 21 تیر 97
شروع كلاسها شنبه 23 تیر ماه 97
حذف و اضافه -
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 1 شهریور ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 3 شهریور تا پنج شنبه 8 شهریور ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ ۷ بهمن تا پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹۶
شروع كلاسها شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۶
حذف و اضافه شنبه ۲۸ بهمن تا پنج شنبه ۳ اسفند ۹۶
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ ۲۴ خرداد ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنج شنبه ۷ تیر ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

انتخاب واحد یکشنبه 12 شهریور تا چهارشنبه 22 شهریور ۹۶
شروع كلاسها شنبه 25 شهریور ماه ۹۶
حذف و اضافه دوشنبه 10 مهر تا پنج شنبه 13 مهر ۹۶
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ﻣﺎه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه 16 دی تا پنج شنبه 28 دی ۹۷