دانشجویی و فرهنگی

دفتر فرهنگ اسلامی

اهم وظایف این دفتر عبارت از ایجاد زمینه لازم و مطلوب جهت رشد و تعمیق روح معنوی و ارزشهای اسلامی است که در محدوده مقررات و حوزه دفتر فرهنگ اسلامی و کانون قرآن و عترت و هماهنگ با دیگر بخشهای دخیل در امور فرهنگی صورت می پذیرد.